LES ASSEGURANCES DE VEHICLES I DE VIATGERS

Les obligacions, els drets i les conseqüencies, per part de tots.

LES ASSEGURANCES DE VEHICLES I DE VIATGERS

Tot propietari de vehicles de motor té l’obligació de tenir contractada una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil que pugui derivar d’un accident i que garanteixi com a mínim la quantia dels límits de l’assegurament obligatori.

Respecte d’aquest contracte d’assegurança és important reconèixer i saber les conseqüències de ser prenedor, assegurat o asseguradora del mateix.

El prenedor de l’assegurança és qui subscriu la pòlissa amb la companyia asseguradora i s’obliga a pagar la prima durant tot el període de vigència del contracte. Acostuma a ser habitualment el propietari del vehicle, però és possible que l’assegurança estigui concertada per una persona diferent, havent de fer-se constar en aquest cas perquè ho fa. Seria el cas d’un pare que vol assegurar el vehicle del seu fill o d’una empresa que ho fa respecte dels vehicles dels seus treballadors o si es dedica al seu lloguer.

Cal destacar que el prenedor de l’assegurança està obligat, si la companyia asseguradora li demana a través d’un qüestionari, a fer una declaració del risc que s’assegura i és especialment important saber que si es produís un agreujament del risc, cal comunicar-ho a l’asseguradora als efectes d’evitar que, sense aquesta comunicació, si es produeix un sinistre, no es vulgui fer càrrec de les seves conseqüències. Pensem, per exemple, en els casos d’augment de la potència del motor d’un vehicle, que pot implicar un augment del risc.

D’altra banda ens trobem amb l’assegurat, que és la persona física o jurídica que està sota la cobertura de la pòlissa contractada.

Les seves obligacions són informar a la companyia asseguradora sobre qualsevol circumstància que pugui influir en el risc assegurat; comunicar dins el termini que s’estableixi en el contracte, de la producció de qualsevol accident i les seves circumstàncies; utilitzar tots els mitjans per disminuir les conseqüències d’un accident; i informar a l’asseguradora de les quantitats que hagi cobrat com a conseqüència del sinistre.

Finalment està la companyia asseguradora que és la que haurà d’assumir el risc i pagament de les conseqüències de tot accident a canvi de la contraprestació d’un import de diners que és el que s’identifica com a prima.

Dins l’àmbit de l’assegurament obligatori de vehicles a motor, la companyia asseguradora haurà de satisfer al perjudicat d’un accident l’import dels danys i perjudicis soferts, quedant exonerat exclusivament si demostra que el fet no donat lloc a la responsabilitat civil, doncs no deriva de la circulació de vehicles de motor en les condicions i amb els requisits disposats per la llei aplicable.

Respecte dels vehicles que tenen l’obligació d’estar assegurats, són tots aquells aptes per anar per vies o terrenys reglamentàriament establerts per a la seva circulació, inclosos els ciclomotors, remolcs i semiremolcs que excedeixin dels 750 quilos.

L’incompliment de l’obligació d’assegurar-se pot comportar la prohibició de circulació del vehicle, el seu dipòsit o precinte que pot anar des d’un mes a 1 any, i una multa que anirà des dels 601 euros fins els 3.005 euros en funció de determinats paràmetres agreujants de la conducta seguida per l’implicat.

Si el vehicle assegurat es vengués a un tercer, se suposa que el nou adquirent se subroga en tots els drets i obligacions que l’anterior, estant obligat l’assegurat a comunicar-ho a la companyia, i aquesta disposa de 15 dies per resoldre el contracte amb el nou propietari, quedant però obligada a mantenir la cobertura de l’assegurança sobre el vehicle durant un període d’un mes i també a restituir la part corresponent de la prima sobre el període que no quedi cobert.

L’adquirent del nou vehicle també té la facultat de rescindir el contracte si ho comunica per escrit a l’asseguradora en els 15 dies posteriors i si no ho fa, queda obligat al manteniment i al pagament de la prima si en quedés una part pendent.

Un element que és objecte de debat en determinades ocasions és quan comença a produir efectes l’assegurança i quan podem considerar que la conducció d’un vehicle es pot fer amb la seguretat que en cas d’accident, la companyia asseguradora estarà obligada al pagament de les conseqüències que s’hagin pogut produir.

Al respecte hem de dir que el contracte es perfecciona quan es paga la prima, a menys que aquesta es pogués diferir per més endavant, perfeccionant-se el contracte en el moment que es produeix l’acceptació de la proposta feta per la companyia per part del prenedor de l’assegurança.

Una qüestió interessant són les cobertures de la pòlissa d’assegurança, que no deixen der ser els riscos que l’assegurador protegeix i haurà de fer front fins un límit quantitatiu establert en el contracte que és el que es coneix com a capital assegurat. Dins d’aquestes cobertures trobem les següents:

 • La responsabilitat civil obligatòria, que té com a finalitat cobrir i garantir les responsabilitats que derivin i es produeixin amb motiu de la circulació de vehicles a motor fins el límit legalment establert.

L’objecte és protegir a la víctima d’un accident i no tant a l’assegurat, i es dona resposta a les indemnitzacions que procedeixin amb independència de que la causa del dany sigui una imprudència o una conducta dolosa, penalment sancionable, sempre que s’hagi comès amb un vehicle a motor i amb motiu de la circulació.

En el cas que els danys siguin ocasionats per una conducta dolosa, que ha estat castigada mitjançant una sentència penal ferma, l’asseguradora, una vegada efectuat el pagament, té la possibilitat de reclamar el seu import al causant de l’accident, al propietari del vehicle i a l’assegurat.

Els límits de l’assegurament obligatori per accident són de 70 milions d’euros en els danys contra les persones, qualsevol que sigui el nombre de víctimes, i de 15 milions d’euros, en els danys en els béns.

 • La responsabilitat civil voluntària, es dona en aquells casos en els que a més de l’assegurança obligatòria s’inclouen cobertures complementàries que lliurament pacten les parts, com poden ser garantir el robatori del vehicle, garantir els danys propis, incloure una assegurança d’ocupants, etc.
 • La protecció jurídica és l’assegurança que cobreix el cost que tindria per l’assegurat defensar-se o reclamar davant els tribunals, per un fet derivat d’un accident de trànsit. En aquest cas l’asseguradora es fa càrrec de tota la gestió d’assistència jurídica i extrajudicial, si bé, i és sempre molt convenient fer-ho, l’assegurat té dret a la lliure elecció d’advocat, que no estan subjectes a les instruccions de la companyia asseguradora, a diferència dels professionals facilitats per aquesta, havent de fer-se càrrec la companyia d’assegurances del cost d’aquest advocat que ha escollit l’assegurat, dins del límit pactat per la pòlissa, que és el que es coneix com a capital garantit en cas de de defensa jurídica.

Cal conèixer també les exclusions de cobertura on la companyia no haurà de pagar. En concret, ens trobem en els següents casos:

 • No haurà de pagar els danys i perjudicis per les lesions o la mort del conductor del vehicle causant de l’accident.
 • Tampoc haurà de pagar els danys en els béns soferts pel vehicle assegurat, o per les coses que es trobin dins del mateix que siguin propietat del prenedor, assegurat, propietari, conductor o familiars fins el tercer grau de consanguinitat dels anteriors.
 • Si es tracta d’un vehicle robat, els danys personals i materials que es pateixin, essent en aquest cas el Consorci de Compensació d’Assegurances qui haurà d’intervenir, excepte respecte d’aquelles persones que ocupin voluntàriament el vehicle si es demostra que coneixien que no estava assegurat o que havia estat robat.

Respecte del perjudicat, l’asseguradora no pot oposar encara que el vehicle es conduís sense el preceptiu permís de conducció; s’incompleixin les obligacions legals sobre l’estat de seguretat del vehicle; no existeixi -fora del robatori- autorització expressa del propietari que permeti la circulació del vehicle per qui finalment té l’accident.

Tampoc pot negar la indemnització als ocupants d’un vehicle malgrat aquests siguin conscients que l’estat del conductor desaconsellava la conducció del vehicle; ni restar la franquícia que pugui tenir a la pòlissa al perjudicat.

Sí que pot oposar la companyia asseguradora:

 • la inexistència de responsabilitat del conductor, com és en el cas de culpa exclusiva de la víctima o el cas de força major aliena a la conducció.
 • la circumstància que l’accident no és un fet de la circulació.
 • la inexistència de sol·licitud d’assegurança.
 • el fet que l’accident hagi passat quan ja havia quedat extingida la cobertura de la pòlissa.
 • el fet que l’accident va passar fora del territori de cobertura de l’assegurança obligatòria.

En cas d’impagament de la prima hem de saber que si la primera prima impagada no s’abona abans que es produeixi un sinistre, l’assegurador quedarà alliberat de tenir que fer front a qualsevol conseqüència que derivi del mateix, mentre que si es tracta de l’impagament de les primes posteriors, la cobertura de l’assegurador queda suspesa un mes després del dia del seu venciment.

_______________

Des de Bonet Advocat volem ajudar-vos en qualsevol qüestió o dubte que tingueu en relació a la producció d’un accident de trànsit o que s’hagi produït en d’altres àmbits diferents, com en el laboral, marítim, aeri, domèstic, escolar, etc. No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. No cobrem res per resoldre aquests dubtes, doncs compartim les vostres preocupacions.

+34 972 416 690 +34 972 416 690 info@bonetadvocat.cat
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s'exposen les dades identificatives del Titular:

Titular: XAVIER BONET PERPINYA (D’ara en endavant BONET ADVOCAT)

Domicili: PL/ CATALUNYA 28-2, CP: 17002 (GIRONA)

C.I.F: 40308911P

Telèfon: 972.41.66.90

E-mail: info@bonetadvocat.cat

BONET ADVOCAT pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal•lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal•lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'Usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzades:

- Cookies tècniques: Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

- Cookies de personalització Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.

- Cookies analítiques:Cookies analítiques Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

- Cookies publicitàries / de publicitat: Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

- Cookies de sessió: Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.

- Cookies persistents: Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

Consentiment

Al navegar i continuar en el nostre web, el/la usuari/a estarà consentint l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

Internet Explorer

FireFox

Google Chrome

Safari

Opera

Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad)

Chrome per a Adroid

Windows Phone

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot:

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualització de la política de cookies

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.